Logga in

Epost

Lösenord

Stäng

Ändra

Lägg till

Översikt

Diskussion

Är ni säker?

Gilla

Ej editerbar på grund av att 10 minuter har gått.

Statistik

Importera

Förslag

Nyheter

Organisationen är publik och öppen för alla att ansluta sig till.

Direktdemokraterna - Riksdagsfrågor

Visa alla frågor

Stödjer du regeringens proposition 2023/24:79 "Att lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå"?

Kategori Utbildning
Status Pågår
Datum 2024-03-14 06:00 - 2024-05-21 23:00
Beskrivning
För att se hela dokumentet, se länk.

Inlämnat av Utbildningsdepartementet
Tilldelat: Utbildningsutskottet
Inlämnad: 2024-02-27
Motionstid slutar: 2024-03-13
Ändringarna i skollagen föreslås träda i kraft den 2 juli 2024. Vissa ändringar ska dock träda i kraft den 1 juli 2025
-
Sammanfattning av propositionen:

Propositionen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800) som innebär bättre möjligheter för elever i grundskolan, specialskolan och sameskolan att läsa på en högre nivå och för elever i gymnasieskolan att gå fram i snabbare studietakt.

Förslagen innebär följande:

•Rektorn för en skolenhet i grundskolan, specialskolan eller sameskolan ska under vissa förutsättningar få besluta att en elev ska läsa ämnen enligt gymnasieskolans ämnesplaner.

•Förutsättningarna för att det ska finnas riksrekryterande spetsutbildningar i grundskolan ska regleras.

•Fjärrundervisning ska i båda fallen få användas i ämnen som eleven läser enligt gymnasieskolans ämnesplaner, oavsett om något av de nuvarande kraven för att fjärrundervisning ska få användas är uppfyllt.

•Uppgifter som avser undervisning i ett ämne enligt gymnasieskolans ämnesplan som en elev läser efter beslut av rektorn ska inom grundskolan, specialskolan och sameskolan få överlämnas på entreprenad till vissa andra huvudmän inom skolväsendet.

•När det gäller riksrekryterande spetsutbildning i grundskolan ska alla uppgifter få överlämnas på entreprenad, utom uppgifter som avser undervisning i sådana ämnen där undervisningen fördjupas eller breddas eller i ämnen som läses enligt gymnasieskolans ämnesplaner.

•I gymnasieskolan ska huvudmannen för en elev få besluta att en utbildning inom ett nationellt program ska fördelas på kortare tid än tre läsår.

1

Prop. 2023/24:79 Vidare bedömer regeringen att förutsättningarna för att det ska finnas riksrekryterande spetsutbildningar i gymnasieskolan bör regleras.

Ändringarna i skollagen ska träda i kraft den 2 juli 2024. Vissa ändringar ska dock träda i kraft den 1 juli 2025. Det gäller ändringar som görs till följd av att utbildning i gymnasieskolan som påbörjas efter den 30 juni 2025 enligt redan beslutade ändringar i lagen ska vara ämnesutformad och inte kursutformad.

-

OBS. Direktdemokraterna (”DD”) är ett demokratiskt verktyg och tar i sig inte ställning i sakfrågor, men kommer (när DD blir invald) att följa de beslut som de röstberättigade tagit . DD förespråkar flytande demokrati som medlet för att utveckla svensk demokrati. Läs mer på https://direktdemokraterna.se/