Logga in

Epost

Lösenord

Stäng

Ändra

Lägg till

Översikt

Diskussion

Är ni säker?

Gilla

Ej editerbar på grund av att 10 minuter har gått.

Statistik

Importera

Förslag

Nyheter

Organisationen är publik och öppen för alla att ansluta sig till.

Direktdemokraterna - Riksdagsfrågor

Visa alla frågor

Stödjer du regeringens proposition 2023/24:72 ”Ett utvidgat utreseförbud för barn”?

Kategori Socialtjänst
Status Pågår
Datum 2024-03-12 08:00 - 2024-05-01 23:00
Beskrivning
För att se hela dokumentet, se länk.
-
Inlämnat av Socialdepartementet
Tilldelat: Socialutskottet
Inlämnad: 2024-02-27
Motionstid slutar: 2024-03-13
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2024.
-
Propositionens huvudsakliga innehåll:

Barn och unga behöver skyddas från skadliga utlandsvistelser i större utsträckning än vad som är möjligt i dag.

Regeringen föreslår därför en utvidgning av det nu gällande utreseförbudet i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, förkortad LVU. Utreseförbud föreslås kunna beslutas om det finns en påtaglig risk för att ett barn förs utomlands eller lämnar Sverige och barnets hälsa eller utveckling skadas under utlandsvistelsen på grund av omständigheter som kan föranleda vård enligt LVU. Det kan röra sig om fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i boendemiljön. Det kan också handla om den unges missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende.

Regeringen föreslår också att sekretess ska gälla för uppgift om en enskilds personliga förhållanden hos Polismyndigheten i verksamhet som syftar till att upprätthålla ett utreseförbud, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider men om uppgiften röjs.

Vidare föreslås att straffansvaret för egenmäktighet med barn utvidgas till att även omfatta gärningar där ett barn under 15 år förs bort eller annars undanhålls, om gärningen är ägnad att hindra att vård enligt LVU påbörjas.

-

OBS. Direktdemokraterna (”DD”) är ett demokratiskt verktyg och tar i sig inte ställning i sakfrågor, men kommer (när DD blir invald) att följa de beslut som de röstberättigade tagit . DD förespråkar flytande demokrati som medlet för att utveckla svensk demokrati. Läs mer på https://direktdemokraterna.se/